STORMBRINGER

47 tekstów – auto­rem jest STOR­MBRIN­GER.

Before

When I reali­zed at the end of the world
He be­came cold has its bestiality
When you al­ready know how it works
Nothing of no surprise
Nothing will be the same
Be­fore when you clo­se your eyes and mind opened
From out­ta he­re you are blind
On­ce you un­der­stand the world
If so ... ever 

wiersz • 16 listopada 2015, 21:49

Najmądrzej­szy będzie ten, który dot­rze do nieosiągal­nych ho­ryzontów przes­trze­ni oceanu głupo­ty ludzkiej i je przepłynie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 sierpnia 2015, 17:46

Nieświado­mi więźniowie cudzych myśli są bar­dziej wol­ni niż ich strażnicy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 stycznia 2015, 18:11

Jeżeli masz wrogów to może jed­nak trze­ba się cie­szyć że masz ko­goś wier­ne­go w ob­serwac­ji twoich działań ?
Zaz­drość i złość to je­dyne cechy, których nie trze­ba udo­wad­niać - sa­me wychodzą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 stycznia 2015, 23:33

Piep­rzyć wszys­tko po­za śmier­cią - ona ma os­tatnie słowo. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 27 sierpnia 2013, 07:29

W życiu nie oglądaj się do tyłu, nieo­cze­kiwa­ny cios na­dej­dzie z przodu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 lipca 2013, 22:58

Życie to chwi­le... ale chwi­le to nie życie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 czerwca 2013, 00:00

Naj­ważniej­sze to wie­dzieć kim się jest a nie kim chciało by się być, na­wet jeżeli jest się nikim. 

myśl • 24 maja 2013, 23:48

Życie nie jest po to by zro­zumieć , lecz przeżyć
I tyl­ko dla Ciebie jest ważne jak to zrobisz
Żyj tak byś nie mu­siał roz­grze­bywać przeszłości
Szu­kając dnia , który był początkiem prze­paści przyszłości 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 maja 2013, 14:03

Te­raźniej­szość to krop­la w oceanie przyszłości. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 maja 2013, 00:36

STORMBRINGER

Pseudonim internetowy zapożyczony z utworu zespołu Deep Purple - Stormbringer z płyty o tym samym tytule. ŻYCIE TO ZBIERANIE PAPIERKÓW -----STORMBRINGER-----

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

STORMBRINGER

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 listopada 2015, 21:49STORMBRINGER do­dał no­wy tek­st Before

21 sierpnia 2015, 18:39nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Najmądrzejszy będzie ten, który [...]

21 sierpnia 2015, 17:46STORMBRINGER do­dał no­wy tek­st Najmądrzejszy będzie ten, który [...]

29 stycznia 2015, 18:11STORMBRINGER do­dał no­wy tek­st Nieświadomi więźniowie cudzych myśli [...]

24 stycznia 2015, 23:33STORMBRINGER do­dał no­wy tek­st Jeżeli masz wrogów to [...]